Sobre Min

No ano 1992 “Antonio Matías, fotógrafo&videógrafo” comeza a súa percorrida profisional coa apertura dun establecemento ao público na localidade de Sigüeiro, a dez minutos de Santiago de Compostela, Capital de Galicia.

Dende entón a constante actualización e unha inquedanza permanente pola mellora e formación de tendéncias e estilos fotográficos-cinematográficos, fixeron que o rigor, profisionalidade e satisfación dos clientes sexan unha constante e unha meta permanente.

Nestes quince anos asistiu a talleres de formación de recoñecidos fotógrafos, hoxe parceiros de profisión entre, os que destacan: Dean Collins, Lucille Fereman, Kote Cabezudo, Joán Salvadó, Luis Carré, Carlos Criado, Pepe Faraldo, Miguel Ibañez, e un longo etc.

Aparte dos talleres, destaca nesta intensa traxectória os traballos de publicidade, en prensa, industrial, talleres impartidos a parceiros, 3 anos como profesor de Fotografía no Concello de Ouroso,membro do Corpo Colexiado da F.E.P.F.I., Xuíz Calificador, Subdirector de Area Audiovidual F.E.P.F.I (2011), etc.

A lista de traballos é longa, destacando igualmente as vídeoproduccións entre as que destacan o vídeo promocional “Oroso, os catro elementos”, e unha serie de traballos industriais, vídeo-clips musicais, etc.

A partir do ano 2007 os traballos de Antonio Matías son recoñecidos ano tras ano, en forma de Galardóns audiovisuais, Coleccións de Honor e o Premio Goya audiovisual 2011, que recibiu en Zaragoza, así como o recoñecemento de Videógrafo Distinguido recibido no ano 2011 en Santiago de Compostela.

En calquera caso, Antonio Matías mantén, que a súa mellor traxectória non é unha longa relazón de traballos e prémios, se non as imaxes, as criacións audiovisuais, elas falan no seu nome, son a súa expresión dun traballo ben feito con moita dedicación e intensidade.

Son sinxelamente 20 anos de paixón polo traballo, paixón que perdura coma o primeiro día.

English translate.

In 1992 “Antonio Matias, photographer & videógrafo” begins his vocational traveled with the establishment of an opening to the public in the town of Sigüeiro, ten minutes from Santiago de Compostela, the capital of Galicia.

Since then the constant updating and an ongoing concern for the improvement and training trends and styles of photography, film, led to the rigor, profisionalidade and customer satisfaction are a constant and permanent goal.

In these fifteen years attended training workshops of renowned photographers, today the profession between partners, which include: Dean Collins, Lucille hurt, Kotee Cabezudo, Joan saved, Luis Carre, Carlos Criado, Faraldo Pepe, Miguel Ibanez, and a long etc. .

Apart from workshops, this intensive trajectory highlights the work of advertising, press, industrial workshops taught to peers, 3 years as a professor of photography at Oroso Council, member of the collegial body FEPFI, Judge qualifier, Deputy Director of Area Audiovidual FEPFI (2011), etc..

The list is long of work, highlighting the vídeoproduccións equally among which the promotional video “Oroso, the four elements” and a number of industrial jobs, video clips music, etc..

From the year 2007 the work of Antonio Matias are recognized year after year, in the form of Awards audiovisual collections Honor and audiovisual Goya Award 2011, received in Zaragoza, as well as the recognition of Distinguished Videógrafo received in 2011 in Santiago de Compostela.

In any case, Antonio Matias maintains that his best trajectory is not a long relation of work and awards, if not the images, audiovisual creations, they speak in their name, are the expression of a job well done with great dedication and intensity.

They are simply 20 years of passion for work, a passion that endures as the first day.